ฤทธิ์กำจัดเชื้อแบคทีเรีย โดย ศูนย์วิจัย NOVA Research Center – activepolar
ฤทธิ์กำจัดไรฝุ่น
กันยายน 14, 2018
ฤทธิ์กำจัดเชื้อแบคทีเรีย โดยศูนย์ชันสูตรโรค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กันยายน 14, 2018

► แบคทีเรียในอากาศเป็นอีกสาเหตุของปัญหาโรคระบบทางเดินหายใจต่างๆ เช่น ปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ ไข้หวัด เป็นต้น มีงานวิจัยค้นพบประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย


ฤทธิ์การกำจัดเชื้อแบคทีเรียAntibacterials )
โดย ศูนย์วิจัย
NOVA Research Center

แบคทีเรียในอากาศเป็นอีกสาเหตุของปัญหาโรคระบบทางเดินหายใจต่างๆ เช่น ปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ ไข้หวัด เป็นต้น นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 เริ่มมีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของไอระเหยจากน้ำมันยูคาลิปตัส ที่ช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรีย เชิ้อไวรัสและเชื้อราในอากาศ โดยสารสำคัญมักอยู่ในกลุ่ม Monoterpenes โดยในระยะหลังมีการค้นพบว่าน้ำมันหอมระเหยมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อได้ดีกว่าในรูปแบบของน้ำ จนเป็ฯที่มาของงานวิจัยมากมายที่ต่อยอดจากองค์ความรู้ดังกล่าว

 

► ศูนย์วิจัย NOVA Research Center ได้ทดสอบฤทธิ์กำจัดเชื้อแบคทีเรียของ Activ Polar โดยมีการทดสอบทั้งในหลอดทดลองและการทดสอบประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อแบคทีเรียในอากาศ โดยในการทดสอบแรก เป็นการทดสอบในหลอดทดลอง โดยคัดเลือกเชื้อในอากาศที่ก่อปัญหาสุขภาพ เช่น Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Salmonella abony ที่ก่อโรคต่างๆ ได้แก่ ปอดบวม ปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ แผลเรื้อรัง ท้องเสีย อาหารเป็นพิษ เป็ต้น โดยพบว่า Activ Polar มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียก่อโรค ทั้ง 5 ชนิด ได้ภายใน 1 นาที ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลผลการทดสอบจากศูนย์ชันสูตรโรค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


► และเมื่อทดสอบประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อแบคทีเรียในอากาศ โดยใช้การทดสอบแบบ Air Test ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพอากาศในอาคารผลิตยาแผนปัจจุบันตามมาตรฐานยุโรป GMP PIC/S โดยในการทดสอบจะทำภายในห้องปิดขนาด 3×4 เมตร และแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกวางถาดอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย (Agar plate) จำนวน 5 ถาด กระจายตามมุมห้องและกลางห้อง  เปิดฝาถาดแล้วปิดห้องทิ้งไว้ 15 นาที เมื่อครบเวลาให้ปิดฝาถาดแล้วนำถาดอาหารเลี้ยงเชื้อออกมาจากห้อง แล้วจึงทดสอบครั้งที่ 2 ภายในห้องเดียวกัน โดยครั้งนี้ฉีดพ่น Activ Polar ในอากาศ แล้วเปิดฝาถาดอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย ปิดห้องไว้นาน 15 นาที ด้วยวิธีการเดียวกัน จากนั้นนำถาดอาหารเลี้ยงเชื้อไปบ่มในตู้เพาะเชื้อนาน 24 ชั่วโมง แล้วนับจำนวนเชื้อแบคทีเรียเปรียบเทียบทั้งสองกลุ่ม

ผลการทดสอบพบว่า Activ Polar มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อรา โดยช่วยลดปริมาณเชื้อราในอากาศได้อย่างชัดเจน


► ทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบคทีเรียพบกว่า Activ Polar ออกฤทธิ์กำจัดเชื้อแบคทีเรีย ได้ภายในเวลา 1 นาที